برچسب: بلوچی گالانی معنا
بند ماں بلوچی زبانا
22 سپتامبر 2021
بدون دیدگاه

بند ماں بلوچی زبانا

ھر ڈولیں گالے بہ بیت آ وتا بے ٹک ءُ نشانا گالردَے (جملہ ئے) توکا پدر کنت. درور: “بَند” ۱- بند: ڈگارَے بند بندگ لوٹ ایت. ۲- بند: فلانی بے بند و کڑی ئیں مردمے. ۳- بند: شمارا سیادے بند ھم ندار ایت؟ ۴- بند: مردینی شھوت ! ۵- بند: سادا مُھر بند. ۶- بند:…..

 بلوچی گالانی بزانت
18 آگوست 2021
بدون دیدگاه

 بلوچی گالانی بزانت

بَرمَک:سکویی کہ در گوشہ ای از اتاق درست کنند تا روی آن رخت خواب یا وسایل دیگر گذارند بُرناک: ویژگی چیزی کہ ریز ریز و خُرد خُرد باشد ۔ ویژگی چیزی کہ بہ راحتی خرد و ریز می شود۔یا از ھم می پاشد بُرّناک: تیز و بُرّندہ- چیزی کہ بسیار برندہ باشد بْرِنج= کَنگ: برنج…..

بلوچی گالانی بزانت
31 جولای 2021
بدون دیدگاه

بلوچی گالانی بزانت

باھِتِن= باھَگ: باختن ۔ از دست دادن ۔ شکست خوردن بویژہ در مسابقہ شرط بندی باھَنڈ: مکان ۔ منزل ۔ جای اقامت و اتراق باھنی= باھو بند= باھینک: نوعی زیور کہ بر بازو بندند۔ بازو بند باھوٹ= میار: پناھندہ باھوڑ: باری کہ بر دوش گیرند و حمل کنند باھَہ مشک: نوعی موش کہ دُم دراز…..