حضرت سلیمان Archives - سنت آنلاین
شعر حضرت سلیمان و ماھیگ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

شعر حضرت سلیمان و ماھیگ

زیب دنت حمد و ثنا پروردگار اکبرا خالق کَون و مکان و مالک هر دو سَرا چہ آیي وانا وارت و نوشیت مومن و گبر و جهود رزق بکشیت دابت و ماهیگ و مور و رسترا لیمُرنت و هُشک بنت وھدے بهارے کاه و پلّ راه دنت آهاني واستا رحمتاني جمبرا لاپَے شوهازا چیا هر […]