زلزله، اَی مردمان! Archives - سنت آنلاین
زلزله، اَی مردمان! هشدار اوست ۱۷ مهر ۱۳۹۲

زلزله، اَی مردمان! هشدار اوست

زلزله، اَی مردمان! هشدار اوست لحظه‌ای کن در درون خود نظر /٭/ قدرت پروردگار خود نگر آسمانان و زمین اندر یدش /٭/ نیست مالک اندر ایشان جز خودش قادرمطلق به جز او نیست کس /٭/ مالک هر دو جهان او هست و بس قول عطارم همی‌آید به یاد /٭/ بر روانش رحمت الله بباد «اوست […]