زندَے حق Archives - سنت آنلاین
بلوچ راجَے دفتر ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

بلوچ راجَے دفتر

نامِ خدای داور گالاں گوشاں په باور قومِ بلوچ دلاور چوں هستتنت برابر وشّت هما زمانگ هستت بلوچ په زانگ بامردی و کمانگ قوت و زور و توانگ وقتے که زُرتنت بختا نشتنت په شاهی تختا حدّ چمن تا سیستان هستنت اشانی دستان بوتنت روان چه زابل کُرتِش فتح به کابل میر چاکرا گوں رندان […]