سازمان حقوق بشر Archives - سنت آنلاین
جامعه بین الملل موظف به حفاظت از اقلیت مسلمان هند است ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

جامعه بین الملل موظف به حفاظت از اقلیت مسلمان هند است

مشاور ویژه سابق سازمان ملل در زمینه پیشگیری از نسل کشی از جامعه بین المللی خواست تا فورا برای محافظت از اقلیت مسلمان هند در برابر تهدید نسل کشی که مداخله کند.