شمسر شھید Archives - سنت آنلاین
ندر په شمسَرَے شهیدانی ناما ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

ندر په شمسَرَے شهیدانی ناما

اے خبر هر ملک و هر جاها شتگ گِر زمینا دانکہ آ ماها شُتگ کُشت و کوشا دم نه برتگ رسترا بے تفنگا مئی بلوچ ساها شتگ رحم نکت زوراک و مُلکَے قاتلاں رحم و دوستی دولت و سپاها شُتگ شمسر و بم پُشت بلوچَے راه و شهر مئی بلوچ هر وهد همے راها شُتگ […]