طارق پسند Archives - سنت آنلاین
اصحابَے دوستی ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

اصحابَے دوستی

‏اصحابَے دوستی منی ایمانَے قوت اِن نیکانی مهر، سینهَے اسباب و دولت اِن هر یکّیا بچارَے تو استارَے دَروَرن ظلماتَے سیه شپان چو سهیلا هدایت اِن دینِ خدا که رستگ به ایران و هند و شام آ واجهانی برکت و تبلیغ و محنت اِن پیغمبرا گوں همدل و همراه و همزبان کارَے مدام نمازاِن و […]

شعر و لچہ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

شعر و لچہ

قرآنا یاد بگر قرآنا یاد بگر جوان ، نوراِن پدا هدایت اِن اے مؤمنانی ٹیکی اِن دائم شفا و رحمت اِن آ محشرا تی تاج بیت ، درد و غمَے علاج بیت بِلّے ادا تو بیدرَے ، اودا تی قدر و قیمت اِن حسرت مَوَر که دیگران ، مال هست و زرّ و جایداد قرآن […]