علمای حقانی Archives - سنت آنلاین
شگفتگى حيات و ممات علماى ربانى! ۱۳ آبان ۱۳۹۷

شگفتگى حيات و ممات علماى ربانى!

همچنانکه حيات علماى حقانى در بيدارى اسلامى تأثير بسزایی دارد، ممات آنان نيز اثر خاص خود را دارد. همانگونه که در حيات خويش محبوب مردم‌اند و هميشه براى آنان دعا مى‌شود، پس از مرگ نيز همراه با دعاى خير به نيکى از آنان ياد مى‌‌شود. به راستى که بر جريدهٔ عالم ثبت شده‌اند. شيوخ حديث؛ […]