فرھنگ بلوچی Archives - سنت آنلاین
دود ؤ رَبیدگَے بزانت ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

دود ؤ رَبیدگَے بزانت

دود ؤ رَبیدگ بزاں: یک راجے زندمانیِ یَے سَرجَمیں قانون یا راھبند که پارسی تها آئیا فرهنگ ؤ رسم گوشنت. دود ؤ رَبیدَگ: راہ بَند- راہ ؤ راھبَند- رسم ؤ رواج- دود ؤ رَبید. بلوچی لَبز بَلَد، تاکدیم: ۶۲۸، واجہ جان محمد دشتی. وتی دود ؤ ربیدگ کَے بے خیال کَنت!؟ دود ؤ ربیدگ ھما […]