فرھنگ لغت بلوچی Archives - سنت آنلاین
بلوچی گالانی بزانت ۰۹ مرداد ۱۴۰۰

بلوچی گالانی بزانت

باھِتِن= باھَگ: باختن ۔ از دست دادن ۔ شکست خوردن بویژہ در مسابقہ شرط بندی باھَنڈ: مکان ۔ منزل ۔ جای اقامت و اتراق باھنی= باھو بند= باھینک: نوعی زیور کہ بر بازو بندند۔ بازو بند باھوٹ= میار: پناھندہ باھوڑ: باری کہ بر دوش گیرند و حمل کنند باھَہ مشک: نوعی موش کہ دُم دراز […]