فوتبال Archives - سنت آنلاین
 جهل حاميان فوتبال! ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

 جهل حاميان فوتبال!

سرمستی در صورت برنده شدن يک تيم فوتبال و گريستن در صورت شکست و جدال و خصومت با مخالفان آن تيم بيانگر بدترين نوع تعصب جاهلی است. عشق به يک تيم فوتبال و دوستی با فوتباليست‌ها بسان دوستی با الله يا بيش از آن ، نوعی شرک است؛ يعنی شرک در محبت الله. «يحبونهم کحب […]