لبزانی معنا Archives - سنت آنلاین
بلوچی گالانی بزانت ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

بلوچی گالانی بزانت

اے لبزاں بہ زان ات ءُ کارمرز بہ کن ات! مِنّت وار: سپاس وار. سپاس گذار بُنگیج: شروع . بِندات: ابتدا رودراتک: مشرق روبرکت: مغرب گامگیج: اقدام مَڑا: شرافت. تعارف. ژَند: خستہ. ٹگلینگ: عوض کردن مَلگور / مَھپَر / بیک / مید: مو سَسّا: فکر رودینگ: پرورش ردوم دَیَگ: پرورش دادن بے برمش: ساکت بے […]

بلوچی گالانی بزانت ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

بلوچی گالانی بزانت

بدکِزمت=بد کِسمَت: بد قسمت ۔ بد شانس۔ بد اقبال۔ بدگاٹ= بد رنگ، نُکس= بد ریخت بدگاڑ: دارای بوی بسیار بد۔ بو گندو بَد گُٹّ: بد آواز بدل= مَٹّ: آنچہ یا آن کہ بہ جای چیزی یا کسی قرار گیرد ۔ عوض ۲- چیزی کہ آن را قرض گیرند و دوبارہ آن را یا مشابہ و […]