مبلغ دین Archives - سنت آنلاین
من درخور نقدم نه دين اسلام ۲۰ آبان ۱۳۹۷

من درخور نقدم نه دين اسلام

من مبلغ اسلامم و به آن و صلاحيت رهبری‌اش برای تمام شرايط و مقتضيات عصر صنعت باور دارم و آن را با قوانين هزار و چهارصد سال پيشش بهترين دين و قانون و منشور برای بشر می‌دانم؛ چون به خدايی بودن دين باور دارم و آن را حاصل تجربه محمدی و زاييده فرهنگ عرب نمی‌دانم. […]