پیشین Archives - سنت آنلاین
نمازانی وهد ۰۵ تیر ۱۴۰۰

نمازانی وهد

سُھبَے نماز: سُهبَے نماز هما وهدی بُندات بیت کہ بام بدات دان روچ دراتکا پیسَر. پیشینَے نماز: وهدے بندات بیت کہ ساھِگاں چَھر بِکَنَنت و نمازَے گُڈّی وھد ھما اِنت کہ ھر چیزَے ساھِگ دو برابر آئیا بِبیت. دیگرَے نماز: رند چہ پیشنَے نمازَے وھدا بُنگیج بیت داں روچ مِنِندَے وھدا. شامَے نمازَے وھد: چہ […]