‏اصحابَے دوستی منی ایمانَے قوت اِن نیکانی مهر، سینهَے اسباب و دولت اِن هر یکّیا بچارَے تو استارَے دَروَرن ظلماتَے سیه شپان چو سهیلا هدایت اِن دینِ خدا که رستگ به ایران و هند و شام آ واجهانی برکت و تبلیغ و محنت اِن پیغمبرا گوں همدل و همراه و همزبان کارَے مدام نمازاِن و […]

‏اصحابَے دوستی منی ایمانَے قوت اِن
نیکانی مهر، سینهَے اسباب و دولت اِن

هر یکّیا بچارَے تو استارَے دَروَرن
ظلماتَے سیه شپان چو سهیلا هدایت اِن

دینِ خدا که رستگ به ایران و هند و شام
آ واجهانی برکت و تبلیغ و محنت اِن

پیغمبرا گوں همدل و همراه و همزبان
کارَے مدام نمازاِن و ذکر و تلاوت اِن

پیغمبران چه رند، ابوبکر بهتراِن
آ یارِ غار و همره و همگامِ حضرت اِن

جنگان همیشه حافظِ جانِ پیمبراِن
داد و سخاوتا تو بزان مَٹ وتی وت اِن

رندا عمر، نبی یَے مراد و مرید بیت
پیغمبرَے دعااِن و اسلامَے عزت اِن

عینِ عمر عدالت و میمی مروت اِن
رای عمر بزان که خدائے رضایت اِن

عثمان غنی، چه آئیا فرشته حیا ئے کنت
سَیمی نفر که صاحبِ جود و سخاوت اِن

اسلامَے دامنا وتی زندا یَلَه نَدَنت
قرآنَے وانگا گوں بزرگَے شهادت اِن

چارم علی که شیرِ خدایِنت و نرمزار
جنگانی شهسواراِن و اسلامَے طاقت اِن

مولای مؤمنین و تمنای مسلمین
آیی محبت اِن که خدائے محبت اِن

هرکس که واجهانی محبت دلَے ببیت
آ بالیقین چه مؤمن و اهلِ سعادت اِن

هرکس که آل و صحبَے کراما گوں زهر بیت
آمحشرَے فقیراِن و اهلِ شقاوت اِن

چون بد گؤشَے تو آئیا که اسلامَے خاطرا
ماں هند و سند و چین و یمن آیی دعوت اِن

روچان ماں جنگَے کوه و پِڑاں گرُهبرین سوار
هر نیم شپ خدائے دران در عبادت اِن

سعد و زبیر و طلحه و عمار و بوذراِن
آنگو سعیدَے چهره و عثمانَے طلعت اِن

بوبکرَے جان نثاری و خبابَے آتش اِن
آ سیّدین بلالَے صدا و اذیت اِن

جی آ سعادتا که رَسنت دارِ ارقما
آماه ، ماهَے مهر اِن و آ سال، بعثت اِن

جی آ رضایتا که رسولا دینت دست
درچکَے بُنا صحابه که رضوانَے بیعت اِن

خوبانی دل چه حبِ صحابه لبالب اِن
غیرانی دل چه دشمنیا غیظ و کُنّت اِن

طارق بگؤش هما که بزرگانی دشمن اِن
آیی سرا خدا و مسلمانَے لعنت اِن

لچهکار: استاد طارق پسند