موبایل اینترنت دار، ملخ ویرانگری است که تمام برگ‌های عمر را می‌خورد. بی‌رحم‌ترین مزاحم خانوادگی و زناشویی است که فرصت صله رحمی و محبت زناشویی را می‌گیرد. اگر استفاده از آن صحیح و بدون افراط باشد باز هم مانع کارهای واجب و مخل امور مهم‌تر است. اگر شیطنت این دیو نمی‌بود بسیاری از فتنه‌ها پیش […]

بدترین وقت کش!

موبایل اینترنت دار، ملخ ویرانگری است که تمام برگ‌های عمر را می‌خورد.

بی‌رحم‌ترین مزاحم خانوادگی و زناشویی است که فرصت صله رحمی و محبت زناشویی را می‌گیرد.

اگر استفاده از آن صحیح و بدون افراط باشد باز هم مانع کارهای واجب و مخل امور مهم‌تر است.

اگر شیطنت این دیو نمی‌بود بسیاری از فتنه‌ها پیش نمی‌آمد.

این صنعت همان شیطان خنزب است که مانع رفتن به مسجد و حتی نماز می گردد. نعوذبالله من شره

نویسنده: عبدالحکیم سیدزاده