سوال: شخصي در قعده اخیر نمی نشیند وبعد از سجده مستقیما بلند می شود حکم نمازش چیست؟ اگر برگردد وبنشیند چه حکمی دارد؟ باتوجه به عبارت (عاد مالم یسجدوسجدلسهوفان سجدبطل فرضه) نمازش فاسد می شود. پاسخ: تا زمانی که سجده برای رکعت پنجم نکرده است برگردد و نمازش را کامل کرده، و سجده سهو نماید […]

سوال: شخصي در قعده اخیر نمی نشیند وبعد از سجده مستقیما بلند می شود حکم نمازش چیست؟ اگر برگردد وبنشیند چه حکمی دارد؟ باتوجه به عبارت (عاد مالم یسجدوسجدلسهوفان سجدبطل فرضه) نمازش فاسد می شود.

پاسخ: تا زمانی که سجده برای رکعت پنجم نکرده است برگردد و نمازش را کامل کرده، و سجده سهو نماید واگر سجده کرد نماز فرضش باطل شده ویک رکعت دیگر اضافه نموده کل نمازش نفل محسوب میشود و در آخر سجده سهو نماید.

منابع:

۱-(وان سها عن الاخیر) ای عن القعودالاخیر (عاد مالم یسجد) لانه لم یستحکم خروجه عن الفرض وفی القعود اصلاح صلاته وقد امکنه ذلک برفض ما اتی به اذ ما دون الرکعةبمحل الرفض قال رحمه الله (وسجدللسهو) لانه اخرفرضاوهوالقعودالاخیر قال رحمه الله (فان سجدبطل فرضه برفعه) ای برفعالرأس من السجود لان الخامسة قد انعقدت واستحکم دخوله فی النفل قبل اکمال الفرض… قال رحمه الله (صارت نفلا) ای انقلبت صلاته نفلاوهذاعند ابی حنیفةوابی یوسف  وعند محمد بناء علی اصلین. تبیین الحقائق، اثر: امام فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی، متوفی، ۷۴۳، کتاب الصلاة، باب السجودالسهو، ۱/۴۸۰، ط:ایچ ایم سعید کمپنی.

۲- اگر کوئی شخص قعده اخیره بهول کر که راهوجائی سجده کرنی سی پهلی یاد آجائی تو اس کو بیته جاناچاهی اور سجده سهو کرلیاور اگر سجده کرچکاهو تو پهرنهی نبیته سکتا بلکه اس کی یه نماز اگر فرض کی نیت سی پرهتاتها تو نفل هوجائی گی اور اس کو اختیار هی که اس ایک رکعت کی ساته دوسری رکعت ملالیتاکهیه رکعت بهی ضائع نه هو اور دو رکعت ینیه بهی نفل هوجائین. مسائل رفعت قاسمی، اثر: مولانا محمد رفعت قاسمی حفظه الله، مسائل نماز، ۲/۲۸۳، ط: حامد کتب خانه کراچی.