سؤال: آیا برای شخص زکات دهنده جائز است که بجای دادن پول زکات به شخص فقیر، هزینه بیمارستان او را پرداخت نماید؟ پاسخ: جواب این مسئله به دو صورت است: ۱- اگر شخص بدون اطلاع و اجازه فقیر هزینه بیمارستان وی را پرداخت نمود، زکاتش ادا نمی‌شود؛ ۲- اگر شخص زکات دهنده با اجازه و […]

حکم کوتاه کردن موی و ناخن قربانی کننده

سؤال: آیا برای شخص زکات دهنده جائز است که بجای دادن پول زکات به شخص فقیر، هزینه بیمارستان او را پرداخت نماید؟

پاسخ: جواب این مسئله به دو صورت است: ۱- اگر شخص بدون اطلاع و اجازه فقیر هزینه بیمارستان وی را پرداخت نمود، زکاتش ادا نمی‌شود؛ ۲- اگر شخص زکات دهنده با اجازه و اطلاع او این کار را انجام داد (ولو اینکه به او نگوید از پول زکات است) زکاتش ادا می‌شود.

👈🏻 دارالإفتاء عین العلوم گشت
شماره فتوا: ۶۷/۱۴۷/۱۱۱۴۹