اگر اوراق تاریخ را ورق بزنیم و نظری کوتاه، بر زندگانی بزرگ‌مردان اندیشه و تاریخ بیفکنیم، در خواهیم یافت که یکی از رمزهای موفقیت و محبوبیت آنها، خدمت به هم‌نوعان‌شان بوده است. خدمت به بندگان خدا از اوصاف نیک و برجستهٔ نیک‌مردان روزگار است، آدمی با خدمت خالصانه به خلق خدای مهربان، در پیش‌گاهِ او […]

اگر اوراق تاریخ را ورق بزنیم و نظری کوتاه، بر زندگانی بزرگ‌مردان اندیشه و تاریخ بیفکنیم، در خواهیم یافت که یکی از رمزهای موفقیت و محبوبیت آنها، خدمت به هم‌نوعان‌شان بوده است.
خدمت به بندگان خدا از اوصاف نیک و برجستهٔ نیک‌مردان روزگار است، آدمی با خدمت خالصانه به خلق خدای مهربان، در پیش‌گاهِ او تعالیٰ محبوب می‌شود.
فراموش نکنیم که خدمت به هم‌نوعان توفیقی بس بزرگ و گرانبهاست به گونه‌ای که انسان‌های بلند‌پرواز و نیک‌اندیش سعادت و خوشبختی خود را در خدمتِ به آدمیان می‌دانند.
خدمت به هم‌نوعان در سیرۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، جایگاه خاصی دارد، ایشان به نفع‌رسانی و ترحم بر بندگان و رعایت حقوق یکدیگر خیلی تأکید کردند، از این رو باید خدمت به بندگان خدا را وظیفۀ ایمانی و انسانی خویش بدانیم. در این زمینه تن به خستگی ندهیم، بلکه با لطف و دلسوزی، مهرورزانه به همیاری هم‌نوعانِ خود بشتابیم و غبار خستگی و اندوه از چهرۀ آنان بزداییم تا مبادا از بودنِ در کنار ما احساس خستگی و ناامیدی بکنند.

✍🏻 عبدالحکیم نافع