(دنیائے روچ پنچ انت و شش درستان گوزانت وش و نه وش) سنت‌آنلاین|واجه مولانا عبدالرحمن محبى، یکے چه اهل‌سنتَے زبر دستیں عالمان و دارالعلوم زاهدانَے حدیثَے استادا،  ( مرچی چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ همدپ گوں ۲ محرم ۱۴۴۳) ئا، اے کوڑه ئیں دنیا یله دات و دیم په وتی مدامی هنکینا رهادگ بوت. واجهَے نماز […]

(دنیائے روچ پنچ انت و شش
درستان گوزانت وش و نه وش)

سنت‌آنلاین|واجه مولانا عبدالرحمن محبى، یکے چه اهل‌سنتَے زبر دستیں عالمان و دارالعلوم زاهدانَے حدیثَے استادا،  ( مرچی چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ همدپ گوں ۲ محرم ۱۴۴۳) ئا، اے کوڑه ئیں دنیا یله دات و دیم په وتی مدامی هنکینا رهادگ بوت.
واجهَے نماز جنازه  ماں زاھدانا وانگ و ھموداں دفن کنگ بوت۔.

اے واجهَے وفات په سرجمیں راج و اهلسنتا مزنیں تاوانے، خاص په بلوچی زبان و ادبا.
اے واجه هما مولانا محبی انت که مدام ماں بلوچی ریڈیو زاهدانا، بلوچ راجَے دینی و فقهی مسئله یاں پسو داتگنت!
واجه بُن و بیها سراوان، کلّگانی باشنده بوتگ.
دعا انت که الله پاک واجها وتی رحمتانی گونا گورمباز بکنت و آئی شاگرد و مرید و لوگمانا صبر و اوپار بدنت.
هنچُش بات.