سیاسیون کشور! علمای عظام! دانشمندان میهن! قطعاً وجدان و ضمیر به شما اجازه نداد که در جنایت خونین زاهدان مفسدان را تایید کنید، آفرین بر شما اما شرم‌آور است که تعصبات گوناگون جاهلی تا هنوز قلم‌ها و زبان‌هایتان را زنجیر کشیده است که نمی‌توانید قتل عام زاهدان را محکوم کنید! شما که قبلاً قتل ناحق […]

سیاسیون کشور!
علمای عظام!
دانشمندان میهن!

قطعاً وجدان و ضمیر به شما اجازه نداد که در جنایت خونین زاهدان مفسدان را تایید کنید، آفرین بر شما
اما شرم‌آور است که تعصبات گوناگون جاهلی تا هنوز قلم‌ها و زبان‌هایتان را زنجیر کشیده است که نمی‌توانید قتل عام زاهدان را محکوم کنید!
شما که قبلاً قتل ناحق یک فرد را محکوم می‌کردید!
قربان شوم خدا را/**/یک بام و دو هوا را

عبدالحکیم سیدزاده