صاحب الزمان کسی است که حاکمیت، مالکیت و مدیریت زمان در اختیار اوست و زمام شب و روز به دست اوست و او خارج از حکم زمان است؛ یعنی زمان او را جوان و پیر نمی‌کند. صاحب الزمان احاطه بر زمان دارد و خود محاط زمان نیست. انسان‌ها حتیٰ انبیاء و أئمه و اولیاء […]

 

صاحب الزمان کسی است که حاکمیت، مالکیت و مدیریت زمان در اختیار اوست و زمام شب و روز به دست اوست و او خارج از حکم زمان است؛ یعنی زمان او را جوان و پیر نمی‌کند. صاحب الزمان احاطه بر زمان دارد و خود محاط زمان نیست.
انسان‌ها حتیٰ انبیاء و أئمه و اولیاء مقهور به زمان هستند؛ یعنی زمان آن‌ها را جوان و پیر می‌کند و زمان آن‌ها را احاطه کرده است. وجود انسان به عصر و زمان قائم است نه برعکس؛ یعنی به حکم الله زمانی که برای تولد آنان تعیین شده متولد شده‌اند و باز گذر زمان جوان و پیر گشته و نهایت امر عمر و عصر آن‌ها تمام ‌شده و وفات کرده‌اند؛ اما زمان بعد از وفات آنان همچنان باقی است و پیش از تولد آنان نیز بوده است!
اگر مراد از صاحب، همراه و یار و هم‌عصر باشد در این صورت هر انسانی از بدو تولد تا وفات صاحب زمان می‌گردد!
بنابراین صاحب الزمان فقط الله است.

عبدالحکیم سیدزاده

 

  • نویسنده :  استاد عبدالحکیم سیدزاده