نویسنده: عبدالحکيم سيدزاده فرهنگ هزاران سالهٔ تمام اقوام، دين اسلام و انقياد از فرامين الهی بوده است. همهٔ پيامبران از آدم تا خاتم عليهم الصلاة والسلام مسلمان بوده‌اند و در اصول دين؛ ايمان به الله و رسل و جهان آخرت اتفاق داشته‌اند و حتیٰ در فروع دين نيز مشترک بوده‌اند؛ هر چند که در کم […]

نویسنده: عبدالحکيم سيدزاده

فرهنگ هزاران سالهٔ تمام اقوام، دين اسلام و انقياد از فرامين الهی بوده است.
همهٔ پيامبران از آدم تا خاتم عليهم الصلاة والسلام مسلمان بوده‌اند و در اصول دين؛ ايمان به الله و رسل و جهان آخرت اتفاق داشته‌اند و حتیٰ در فروع دين نيز مشترک بوده‌اند؛ هر چند که در کم و کيف آن تفاوت‌هايی وجود داشته است.
اينها ميراث کهن بشر هستند.
احکام امضایی اسلام هرگز به معنای تأييد رفتارهای نادرست جاهليت نيست؛ زيرا ما اين دسته از احکام را زاييدهٔ جاهليت نمی‌دانيم، بلکه آن را از بقايای اديان الهی بالخصوص دين ابراهيم علیه السلام می‌شناسيم.
در جاهليت عرب، مردم نماز و حج و… بجا می‌آوردند و آن را از سنت ابراهيم علیه السلام می‌دانستند نه فرهنگ قومی.
پيامبر اسلام صلى الله علیه وسلم اين دسته از احکام را که حقيقتاً جزو دين ابراهيمی و غير منسوخ بودند، به حکم الهی تأييد کرد.
کوتاه‌بينان کج‌انديش فکر می‌کنند که پيامبر رسوم قومی و جاهلی عرب را جزو اسلام شمرده است و احکام اسلامی، محصول فرهنگ عرب است. هرگز؛ بلکه پيامبر صلى الله علیه وسلم با قاطعيت و صلابت، آداب پوچ و شرک‌آميز را ابطال کرد و آنها را زير پا قرار داد و برای اين هدف جهاد کرد.
البته آداب عرفی و اجتماعی قوم بلوچ و هر قوم ديگر که با دين در تضاد نباشد، بنابر آنکه اصل اباحت است، در مباح بودن آنها شکی نيست.
اما آدابی که خلاف آداب نبوی باشد و در چهارچوب دين نگنجد، جاهليت ناميده می‌شود نه هر راه و رسم هزاران سالهٔ اقوام، به ويژه هنگامی که اصالت دينی داشته باشد مانند اصل نکاح.
آيا بر فرض اينکه پيامبر احکام جاهلی را تأييد نموده، شما هم حق داريد احکام جاهليت بلوچ را تأييد و تبليغ کنيد؟
اين مقام تشريع و تقنين را چه کسی به شما عنايت فرموده است؟
بدانید که نهاد شيطانی و تصميمات آن اعتبار ندارد.

به بهانهٔ احيای فرهنگ عمومی بر مظلوميت و محروميت اين قوم مَیفزاييد.
قوت نيکی نداری بد مکن.
بگذاريد تا اين قوم در راستای کسب مجد گامهای تندتر و بزرگتری بردارد.