فریضهٔ نخست حکومت اسلامی اصلاح معیشت مردم است نه تخریب دنیا و آخرت آنان. بهشت بردن آنان کار خداست نه حکومت؛ ولی نان دادن آنان بر حکومت است. نویسنده: عبدالحکيم سيدزاده‌‌/ مجلس علمی عین العلوم گشت.

فریضهٔ نخست حکومت اسلامی اصلاح معیشت مردم است نه تخریب دنیا و آخرت آنان.
بهشت بردن آنان کار خداست نه حکومت؛ ولی نان دادن آنان بر حکومت است.

نویسنده: عبدالحکيم سيدزاده‌‌/ مجلس علمی عین العلوم گشت.