چمشانکے رسول الله صلی الله علیه و سلمَے زندَے سرا  اولی بهر پیغمبرے نَسَب: واجه پیغمبر علیه السلامَے نسب چه درستیں مردمان و راج و قومان برز و ٹوه تر ات. پمشکا ابوسفیان رند چه اسلاما اے گپا رومَے پادشاهَے دیما اقرار کنت. واجه پیغمبرَے نسب چه پتے نیمگا: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن […]

چمشانکے رسول الله صلی الله علیه و سلمَے زندَے سرا

 اولی بهر

پیغمبرے نَسَب:

واجه پیغمبر علیه السلامَے نسب چه درستیں مردمان و راج و قومان برز و ٹوه تر ات.

پمشکا ابوسفیان رند چه اسلاما اے گپا رومَے پادشاهَے دیما اقرار کنت.

واجه پیغمبرَے نسب چه پتے نیمگا:

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضمر بن نزار بن معد بن عدنان.

داں ادا سلسه ی نسب گوں اجماعا ثابت بیتگ، چه اداں تا واجه آدم علیه السلاما اختلاف انت، پمشکا یارگ نه بوتگ

واجه پیغمبر علیه السلامَے نسب چه ماتے نیمگا:
محمد بن آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب، پدا چه کلاب بن مره پیغمبرَے نسب یک انت.

بَرکتانی ظاهر بوهگ چه رسول الله صلی الله علیه وسلمَے پیدا بوگا پد

هما پیمے که اولترا چه روچَے دریایگا صبح صادق و چه آییا پد شفق احمر روچَے دریایگی بشارتا دنت، همے پیما وهدے که نبوتَے روچ در آتک، هر کجا دنیایا بازیں پیش آمد(وقایع) پیش آتک که نشانگ چه پیغمبرَے یهتنا اتنت.
اشرا محدثان و مورخانی اصطلاحا«ارهاصات» گوش انت.

وهدی که رسول الله (صل الله علیه وسلم) ماسَے لاپا قرار گپت، وابَے توکا په مکهیں ماسَے بشارت بوت زهگے که تَے لاپَے تها انت اے امتے سردار بیت.
وهدے که دنیایَے سرا آتک به گوش: که آئرا به یکیں الله پاکا پناه دیان و آیی ناما محمد بکن.

پیغمبرَے مکهیں ماس گوشیت: چه پیغمبرَے پیداگ بیگا پد، یک نورے دیستوں که بصری و شامَے منطقه ئانی (سوریه) روشنا کت.

همے پیما گوشیت: من هچ جنینے ندیستگ په اے راحتی و آسانی چُک بیاریت، هنچو که واجه محمد صلی الله علیه و سلم، په اے دنیایا آتک، من هچ رازیں درد و پریشانی یے ندیست.

اے ڈولیں قصه و واقعات باز پیش آتکگ، پرشی که واجه علیه سلامے زندگی نامه گونڈ بیان بیت، آ ادا گیشتر نبیسگ نبنت.

پیغمبر صلی الله علیه وسلمَے پیدائش

سرجمیں امت په حضرت رسول صلی الله علیه وسلمَے پیدائش و چه ماتا بیگَا یک دیدے داراَنت.
رسول الله صل الله علیه وسلمَے مبارکیں پیدائش ماں، ماه ربیع الاول بیتگ، هما ماهے که اصحاب فیل، بیت الله شریفَے سرا اُرُش کت، الله پاکا آیانا گوں ابابیل(مرغے نام انت)بیران و تباه کت انت، اے قصه قرآنے تها آتکگ،حقیقت چش انت فیلَے قصه چه برکات ولادت با سعادت رسول الله صل الله علیه وسلم ات.

لهتے راجدفتر والایاں نبشتگ فیلَےپیشامد ۲۰ آبریل ۵۷۱ م ، پیش آتکگ، رسول الله صل الله علیه وسلمَے ولادت ۵۷۱ سالا پد چه حضرت عیسی علیه سلام بیتگ.
امام حدیث، ابن عساکر تاریخ مجمل دنیایا اے پیم نبشتگ، میانِ حضرت آدم علیه السلام داں حضرت نوح علیه السلام ۱۲۰۰ سال انت و میانِ حضرت نوح علیه السلام داں حضرت ابراهیم علیه السلام ۱۱۴۲ سال انت و میانِ حضرت ابراهیم علیه السلام داں حضرت موسی علیه السلام ۵۶۵ سال انت و میانِ حضرت موسی علیه السلام داں حضرت داوود علیه السلام ۵۷۲ سال انت و میانِ حضرت داوود علیه السلام داں حضرت عیسی علیه السلام ۱۳۵۶ سال انت و میانِ حضرت عیسی علیه السلام داں خاتم الأنبیا صلی الله علیه وسلم ۶۰۰ سال انت.

اے ڈولا چه زمان حضرت آدم علیه السلام داں حضرت خاتم صل الله علیه وسلم ۵۴۳۵ سال فاصله انت.

مشهوریں قولَے تها حضرت آدم علیه السلامَے عمر ۹۶۰ سال بیتگ، چه پیدایش حضرت آدم علیه السلام تا ظهور خاتم النبیین صل الله علیه وسلم تقریبا ۶۰۰۰ سال بیت.

غرض اصلی اش انت وهدے که پیغمبر صل الله علیه وسلمَے سال ولادت با سعادت بوت اصحاب فیل حمله کت اش، تاریخَے دوازدهم ماه ربیع الاول دوشنبهَے روچ عجیبیں روچی ات چیا که قرار ات، مقصود پیدا بوهگ دنیا، هدف گردش شپ و روچ، فخر آدم علیه السلام وزهگان ادم علیه السلام، نوحَے کشتے رازَے حفاظت، حضرت ابراهیم علیه السلامے دعا و مصداق دیمَے گوشگ (پیش گویی) حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام،دو جهانَے سردار، دنیایے سرا ظاهر ببیت.
هم زمان گوں اشی که دنیایَے تها نبوَتَے روچ ظاهر بیت کسرایَے قصرَے تها فارسَے ملک زلزله بیت چارده دانگ چه کنگره (بلندی)قصر حراب بوت، بحیر ساوه(دریاچه اینت فارسَے ملکَے تها) په چیری حشک بوت،آچِش کدگ(آتشکده) فارسَے که هزار سال روشن بیتگ ات، اناگتا(ناگهانی) خاموش بوت انت.

البت اے پیش آمد نشانگ چه خاتمه بوهگ هر وڑیں بی راهی و(گمراهی) وچه بین روگ فارس و رومَے پادشاهی ات.
صحیحیں احادیثانی تها آتکگ: وهدی که ولادت مبارک و با سعادت رسول الله صل الله علیه وسلم بوت نورے ظاهر بیت مشرق و مغربَے روشن کت، یک دگه روایتے تها آتکگ وهدے که رسول الله صل الله علیه و سلم دنیایَے سرا آتک؛ وتی سری دوییں مبارکیں دستاں تکه جت خاکاں چه زمینا زرتگ و دیم په آسمانا چارت.

روان انت…