اے لبزاں بہ زان ات ءُ کارمرز بہ کن ات! مِنّت وار: سپاس وار. سپاس گذار بُنگیج: شروع . بِندات: ابتدا رودراتک: مشرق روبرکت: مغرب گامگیج: اقدام مَڑا: شرافت. تعارف. ژَند: خستہ. ٹگلینگ: عوض کردن مَلگور / مَھپَر / بیک / مید: مو سَسّا: فکر رودینگ: پرورش ردوم دَیَگ: پرورش دادن بے برمش: ساکت بے […]

اے لبزاں بہ زان ات ءُ کارمرز بہ کن ات!

مِنّت وار: سپاس وار. سپاس گذار
بُنگیج: شروع .
بِندات: ابتدا
رودراتک: مشرق
روبرکت: مغرب
گامگیج: اقدام
مَڑا: شرافت. تعارف.
ژَند: خستہ.
ٹگلینگ: عوض کردن
مَلگور / مَھپَر / بیک / مید: مو
سَسّا: فکر
رودینگ: پرورش
ردوم دَیَگ: پرورش دادن
بے برمش: ساکت
بے توار: سکوت. بی صدا
توار: آواز
چَمپل: دمپایی
کارمرز: استفادہ
دلوت: حیوان
پَدریچ: نسل
دراجی: طول
پھنات: عرض
کارمستر: مدیر
پاگواجہ: رییس
کماش: بزرگ، ارشد و پیر
سَرپد: متوجہ
سرکچ: متوجہ. توضیح
سرکچ دیگ: توضیح دادن
سرکچ نہ وارت: متوجہ نشدم
سرکچ نہ ورگ: متوجہ نشدن
سرپد بَیگ. سرکچ ورگ: متوجہ شدن
سرپدی: آگاھی. اطلاع
واب: خواب
آگاہ : بیدار
ھالرسانی : اطلاع رسانی
سِیمسر: مرز
جھگیر (جاہ گیر): نمایندہ
نیمون: بھانہ
توجیل: حل. چارہ
ھاٹیگ: طاقت
گَرَز: لازم
ھُژدری: ضروری
گَل: شاد
دزبندی: دست بستن. خواھش کردن. استدعا
لوٹ: دعوت . درخواست
مارِشت: احساس
سوج: راھنمایی
لج: خجالت
واھُند: صاحب. مالک
اِشتاپ: عجلہ
اَبیتک: خلوت.
شوھاز: جستجو.
وازمند: محتاج
منّانک: دلیل
دیدانک: نظر
آسر: نتیجہ. انجام
دزگٹّی. گَسی: مشغول
ڈس و نشان: آدرس
پٹّ و پاس: بازرسی
تامُر: فلیم
تامرجاہ: سینما