چه ابن مسعود رضی الله عنه روایت انت که : پیامبر صلی الله علیه وسلما گوشتگ : بهشت چه کَوشَے تسمه و بندا په شما نزیکترانت و همے وڑا جهنم. شرح : ابن جوزی رحمه الله گوشیت : حدیثَے بزانت اش انت بهشتَے کَٹّگ آسان انت و آ بس گوں نیتَے وش کنگ و عبادتا […]

چه ابن مسعود رضی الله عنه روایت انت که :

پیامبر صلی الله علیه وسلما گوشتگ :

بهشت چه کَوشَے تسمه و بندا په شما نزیکترانت و همے وڑا جهنم.

شرح :

ابن جوزی رحمه الله گوشیت :

حدیثَے بزانت اش انت بهشتَے کَٹّگ آسان انت و آ بس گوں نیتَے وش کنگ و عبادتا آسان بیت،
همے وڑا چه نفس و شیطانَے همراهیا جهنمَے نزیکی کٹَّگ بیت.