در جهان مادیت و حیوانیت غرب، برای زن ظریف و ضعیف که کاملاً مورد هجمه و خطر تجاوز قرار دارد، لختی و نیمه لختی را فرهنگ و پیشرفت عنوان می‌کنند و با آن فرهنگ زشت، منحوس و شرم آور، حق آزادی زن را یدک می‌کشند و برای مرد که از این خطرها و تهدیدها در […]

«حجاب اسلامی» در دادگاه‌های ایالت کبک کانادا مجاز شد

در جهان مادیت و حیوانیت غرب، برای زن ظریف و ضعیف که کاملاً مورد هجمه و خطر تجاوز قرار دارد، لختی و نیمه لختی را فرهنگ و پیشرفت عنوان می‌کنند و با آن فرهنگ زشت، منحوس و شرم آور، حق آزادی زن را یدک می‌کشند و برای مرد که از این خطرها و تهدیدها در امان است، و عورتش از منظر شرع و عقل از ناف تا زانو است، پوشش کامل و مناسب را پذیرفته‌اند. پس معلوم می‌شود که از زن مظلوم به عنوان برده و ابزار کامجویی مردان شهوت‌باز و هوس‌ران استفاده می‌شود نه اعطای حق آزادی به او.

نویسنده: عبدالوحید عمرزهی