تب و تاب انتخابات و دردهای همیشگی مردم بلوچ تا به کی مادرانم روانی شوند؟! کودکان وطن آسمانی شوند؟! برکه ی خشک یا هوتک پر ز آب موجب رنجش زندگانی شوند؟! گاندوان گرسنه، حفاظت شده باعث و بانی مرگ آنی شوند؟! تا به کی در کنار بزرگ آب ها شهرها کوزه ای آبرسانی شوند؟! تا […]

تب و تاب انتخابات و دردهای همیشگی مردم بلوچ

تا به کی مادرانم روانی شوند؟!
کودکان وطن آسمانی شوند؟!
برکه ی خشک یا هوتک پر ز آب
موجب رنجش زندگانی شوند؟!
گاندوان گرسنه، حفاظت شده
باعث و بانی مرگ آنی شوند؟!
تا به کی در کنار بزرگ آب ها
شهرها کوزه ای آبرسانی شوند؟!
تا به کی کودکان چون حوا تشنه لب
طعمه ی پوزه کوتاه جانی شوند؟!
تا به کی چاکران و مریدان ما
شاهد قطع اعضاء هانی شوند؟!
تا به کی راست قدّان این سرزمین
از دروغ دورنگان کمانی شوند؟!
تا به کی تنگدستان و بیچارگان
خم شده زیر بار گرانی شوند؟!
تا به کی نوجوانان گُرد بلوچ
کشته ی کار و یک تکّه نانی شوند؟!
تا به کی اعتیاد است در خانه ها
عامل مرگ و میر جوانی شوند؟!
تا به کی چاق ها چاق تر می شوند
تا به کی لاغران استخوانی شوند؟!
نیست محرومیت کافی و قرص عمد
داخل خوردنی ها نهانی شوند
آب و کار و سلامت نرفته به قاف
از چه رو بهر ما لن ترانی شوند؟!
از چه رو سروران بلند مرتبه
صاحب کبر و افکار خانی شوند؟!
با سخنرانی آتشین و فریب
مالک کرسی حکمرانی شوند؟!
چون گرفتند قدرت، خر از پل گذشت
مبتلا بعد بر ناتوانی شوند؟!
استفاده کنند از نداری ما
رأی جمع کرده و آنچنانی شوند؟!
آب اگر آمد و از سر ما گذشت
آنها گم شده لامکانی شوند
تا به کی مردم خوب استانمان
خام این وعده های زبانی شوند؟!
امتحان است اگر این برای همه
دیگران مثل ما امتحانی شوند.
وقت آن نیست تا مرزدار بلوچ
در ثبوت وفا قدر دانی شوند؟!
همچو ایرانیان دگر آنها
نیز از خوان خود میهمانی شوند.
ناتوانند اگر از عمل کارکن
همچو اموات خود نیز فانی شوند.
یا اگر بوی انسانیت برده اند
خود کمر بسته و جاودانی شوند.
آنها که ندانند محروم چیست
مدّتی مثل ما مکّرانی شوند
ناصرا مشکلاتی که مطرح شده
ممکن است دفعتاً ناگهانی شوند؟!
دانی این دردها از چه رو کم نشد
درد ما بهر او نردبانی شوند.

بلوچی رجانک

گچینکارے دْرکّ و دَور و بلوچانی مدامی بزّگی

دں کدیگا منی مات پریشان به بیت
گونڈکیں چک مدام مرگَے ارجان به بیت

هالیگیں هوٹگ و پرّیں ڈوری مدام
مشکلے زنڈیں پر زندگیناں به بیت

شُد مه کشّیت اِے گانڈو و دارگ به بیت
توریں پر ما را آ مرگَے تاوان به بیت

دں کدیگا اِے دریایَے کِرّ و گْوَرا
آپَے آرگ گوں لوهیگ و مشکاں به بیت

دں کدیگا حوا آپَے رندا که روت
گْوَنڈ لپونزَے دپارانی دیمپان به بیت

دں کدی چاکر و شے مرید گِندگ انت
زندگیں هانی یَے دست سِندان به بیت

دں کدی تچکیں مردم دو رنگَے گْوَرا
دروغ بِشکنت و وت کمپی لونجان به بیت

دں کدی بزّگ و بے وسیں بزگرے
گْرانی یَے بارَے چیرا چو حیران به بیت

دں کدی بے گناهیں جوانین بلوچ
کُوش آئی یے په یک چنڈکے نان به بیت

دں کدیگا اِے تریاک و هروئین و بنگ
مے جوانانی عمرا چو سوچان به بیت

دں گدی لاغریں لاغر و لیٹ بنت
دں کدی زنڈ و پزّور کنتاں به بیت

بزّگی بس نه اِں گولی هم وڑوڑیں
چیرکانی مے درستیں وراکاں به بیت

دراهی و آپ و کار کوهَے قافا نه شت
مردم چیا چو آیاں نه گنداں به بیت

پرچے آ کس که ما کت وتا پر گچین
نیں وتا برز کنت مے سرا خان به بیت

کیت و بندی ادا مفت و ناحق بٹاک
روت آ حکما گریت و چو شاهان به بیت

هر چه پهلا که گوست قدرت آئیا رس اِت
رندا پر کارَے شرّیا نالان به بیت

سوب به بیت آیی واستا منی بزّگی
هوٹا کٹیت گل و شاد و کندان به بیت

آپ اگر کیت و چه مے سرا سرگْوَزیت
آ وتی گاری یَے بورا تاچان به بیت

دں کدی مے مڑادار و ڈڈیں بلوچ
رددیگ آ گوں چرپیں زباناں به بیت

امتحانے اگر اِے نداری په ما
یک چشیں امتحانے په غیراں به بیت

ٹیم نه رستگ دنیگا بلوچ سیم سرے؟
پر وفاداریا ملکا اعلان به بیت

آ دگه درستیں ایرانیانی وڑا
پر وتی پتّرا آ هم مهمان به بیت

حکمی دستیں بلے کار کت آ نه کنت
بهترِں مردگَے پیما بیران به بیت

یا اگر آ وتا را چو انسان زانت
بندی سرینا و بلّے کتاباں به بیت

آ که گوشتے نه زاناں گریبی کُج اِں؟
بییت ادا مے گورا گوں بلوچان به بیت

ناصر اِے درستیں مشکل که تو گوشتگ انت
بیت کنت یکدمانا آ تالان به بیت

زانَے چیا اِے مے درد کمتر نه بنت
هو پدگ وهدے آیاں گوں بندان به بیت

عبدالناصر پسند، باهوکلات، بلوچستان