چه ماتا بیگ و وانَگ: واجه مولانا محمد دهقان، موسى یَے چُکّ اِنت، ماں ۱۳۱۷ اُمی هـ.ش سالا. ماں بخشانَے هَندا، سراوانَے شهرا پیداگ بیتگ. ابتدایی درسانی ماں عین العلوم گُشتَے دینی شهدربرجاها، واجه مولانا عبدالواحد سیدزادهَے (حضرت صاحب) پانَگا ونتنت و گوں واجه شیخ الحدیث مولانا سید محمدیوسف حسین پورَے واترّ بیگا چه پاکستانا، […]

 چه ماتا بیگ و وانَگ:
واجه مولانا محمد دهقان، موسى یَے چُکّ اِنت، ماں ۱۳۱۷ اُمی هـ.ش سالا. ماں بخشانَے هَندا، سراوانَے شهرا پیداگ بیتگ.
ابتدایی درسانی ماں عین العلوم گُشتَے دینی شهدربرجاها، واجه مولانا عبدالواحد سیدزادهَے (حضرت صاحب) پانَگا ونتنت و گوں واجه شیخ الحدیث مولانا سید محمدیوسف حسین پورَے واترّ بیگا چه پاکستانا، وتی وانگا داں شَش سالا همے واجهَے گورا رندگیرے کنت.
رندا گوں واجه حضرت صاحب و مولانا حسین‌پورَے شَورا پاکستانا رَوت و یک سالے ماں راولپنڈے تعلیم القرآنَے وانگجاها درس وانیت و رندا کراچیا رَوت و وتی درسانی دوئیں گُڈّیں سالان ماں دارالعلوم کراچی یَے شہدربرجاها آسر کنت و ۱۳۴۱ هـ.ش سالا. (و ۱۳۸۱هـ.قمریا.) چه اودا وتی درساں هلاس کنت.
چه درسانی آسر بیگا پَد، قرآن مجیدَے دوره تفسیرا واجه مولانا عبدالله درخواستی گورا وانیت و گوازینیت، همے وڑا یکبرے دوره تفسیرا مولانا غلام‌الله خانَے گورا بهر زیریت.

 واجهَے استاداں:
واجه مولانا دهقان وانگَے دَورا چه بازیں عالمانی گورا علم و زانت یاد گیرت و درس وانیت که آیانی مشهورتریں اش انت:
۱٫ واجه مولانا عبدالواحد سیدزاده؛
۲٫ واجه شیخ الحدیث مولانا سید محمدیوسف حسین‌پور؛
۳٫ واجه مولانا مفتی محمدشفیع عثمانی، پاکستانَے پیشیگیں مزنتریں مفتی و دارالعلوم کراچی یَے بَندوک و پیشیں پاگواجہ؛
۴٫ شیخ الحدیث واجه مولانا سلیم الله خان؛ جامعه فاروقیه کراچى یَے بَندوک و پیشیگیں سرمستر؛
۵٫ واجه مفتی رشیداحمد لدهیانوی؛
۶٫ واجه مولانا اکبرعلی؛
۷٫ واجه مولانا قاری رعایت الله؛
۸٫ واجه مولانا سحبان محمود.

واجہَے ذمه واریان و هزمتاں:
واجه مولانا دهقان، چه درسانی تمام کنگا پد، دیم په وتی هنیکنا چهر کنت و گوں شیخ الحدیث واجه مولانا محمدیوسف حسین‌پورَے مشورتا، تعلیم القرآن سراوانَے دینی زانتجاها جوڑ کنت و په دینَے یاد دیگا گلائیش بیت که بازین و هر وڑیں مردمے واجهَے گورا دینی علم و زانتا یاد گِراَنت.
چار یا پنچ سالا پد، برابر گوں واجه شیخ الحدیث مولانا محمدیوسف حسین‌پورَے پیشنهادا په درسَے دیگا ماں عین العلوم گشتَے دینی شهدربرجاها رَوت و داں هنوں که نزیک پنجاه سال انت په حدیث و فقهَے درس دیگا گلائیش بیتگ.
واجه مولانا دهقان ابید چه درسَے دیگا، اے شهدربرجاهَے جانشینی ذمه واریا چه هما وهدی داں که وفات بیتگ وتی کوپگاں گوں زرتگ و چه آ مرکزے مدیراں زانگ بیتگ و برے برے گُشتَے آدینگَے امامتَے عهده دار بیتگ.
واجه دهقان شورای هماهنگی مدارس دینی اهل سنت استان سیستان و بلوچستانَے اصلی باسک و اے شورایَے بازرس بیتگ.

واجه دهقانَے پشتکپتگیں اثر:
واجه مولانا دهقان درس دیگَے گورا ، رجانکاری و کتاب نبیسیا هم گلائیش بوتگ که لهتے چه آیاں اش اَنت:
۱٫ رجانک بیتگ چه اردو زبانا په فارسیا: نقش اعمال در زندگی دنیا و آخرت، نبیسوک: مولانا اشرف‌علی تهانوی؛
۲٫ ترمذی شریفَے تقاریرَے نزّ آرگ و آیانی فارسی رجانک چه واجه مولانا سلیم‌الله خان صاحبا.

لوگمان:
واجه مولانا دهقانا دو برا سانگ کتگ که آیانی آسرال ۶ مردیں چُک و ۷جنیں چک انت.

اخلاق و رفتار:
واجه مولانا دهقان نیکیں اخلاقَے واهند بیتگ. باز وقتَے پابند بیتگ. نسبت په قرآنَے وانگا، نمازَے ادا کنگا و مسیتَے آیگا باز سکّ ات. ماں بیان و سخن‌وریا باز ماهراَت، زبانی گویاک و لهڑات و بیانی باز دل‌نشین ات.

فارسی ردانک: مولانا عبدالستار حسین بر
بلوچی رجانکار: هَمُنْتِیْ