سوال:  اگر شخصی در قعده اخیر تشهد را خواند، بعد سهوا بلند شد و بعد دوباره به قعده برگشت بفرمائید آیا التحیات را بخواند وبعد سجده سهو کند یا خواندن التحیات لازم نیست؟ جواب: برگشت، سجده سهو کند وبعد تشهد را بخواند وسلام دهد. منبع: ۱-(وان قعد فی الرابعة) مثلا قدر التشهد (ثم قام عاد […]

سوال:  اگر شخصی در قعده اخیر تشهد را خواند، بعد سهوا بلند شد و بعد دوباره به قعده برگشت بفرمائید آیا التحیات را بخواند وبعد سجده سهو کند یا خواندن التحیات لازم نیست؟

جواب: برگشت، سجده سهو کند وبعد تشهد را بخواند وسلام دهد.

منبع:

۱-(وان قعد فی الرابعة) مثلا قدر التشهد (ثم قام عاد و سلم)و لو سلم قائما صح. الدرالمختار، اثر علامه الحصکفی متوفی ۹۷۹هـ ق، کتاب الصلاة، باب سجود السهو،۲/۶۶۷، ط:مکتبه رحمانیه.

۲- اگر شخصی در نماز چهار رکعتی بر رکعت چهارم نشست وبعد از خواندن التحيات بلند شد، اگر قبل از سجده کردن يادش آمد بنشيند وبدون خواندن التحيات به محض نشستن، سلام دهد وسجده سهو کند. زيور بهشت اثر علامه اشرف علي تهانوي متوفي ۱۳۶۲هـ ق، ۱/۲۳۸، ط: نشر آدينه.