استاد به مدت ده دقیقه مطالب زیر را بیان فرمود: الله گاهی با نعمت و گاهی با بلا بندگانش را می‌آزماید تا معلوم گرداند چه کسی به سمت او برمی‌گردد و زاری می‌کند و به او مرتبط می‌شود. ویروس کرونا یکی از بلاها و سربازان الله است که برای همان هدف ارسال شده است. الله […]

 استاد به مدت ده دقیقه مطالب زیر را بیان فرمود:
الله گاهی با نعمت و گاهی با بلا بندگانش را می‌آزماید تا معلوم گرداند چه کسی به سمت او برمی‌گردد و زاری می‌کند و به او مرتبط می‌شود.
ویروس کرونا یکی از بلاها و سربازان الله است که برای همان هدف ارسال شده است.
الله است که جهان را اداره می‌کند بدون اذن او برگی از درخت نمی‌افتد، چه رسد به بلاهای کشنده.
در این امتحان و گوشمالی تادیبی الله خود را مردود نکنیم بلکه با عمل به قرآن و سنت محمد صلی الله علیه و سلم به سمت الله فرار کنیم.
همراه با توکل بر الله، به توصیه‌های بهداشتی و تدابیر حفاظتی عمل کنیم. این منافی با توکل نیست بلکه جزو توکل است.

✍🏻 عبدالحكيم سيدزاده