امام جماعت Archives - سنت آنلاین
نمازانی رکعتان ۰۹ مرداد ۱۴۰۰

نمازانی رکعتان

فرضی نمازانی رکعتاں ھفدہ دانگَنت: سُھبَے نماز دو رکعت انت؛ پیشینَے نماز چار رکعت انت؛ دیگرَے نماز چار رکعت انت؛ شامَے نماز سَے رکعت انت وپتنَے نماز ھم چار رکعت اِنتـ. سُنتانی رکعتاں سُنّتاں دوازدہ رکعت انت: دو رکعت سُھبَے نمازا پیسر؛ چار رکعت پیشنَے نمازا پیسر؛ دو رکعت پیشنَے نمازا پَد؛ دو رکعت رند […]