بلوچی گال Archives - سنت آنلاین
بند ماں بلوچی زبانا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

بند ماں بلوچی زبانا

ھر ڈولیں گالے بہ بیت آ وتا بے ٹک ءُ نشانا گالردَے (جملہ ئے) توکا پدر کنت. درور: “بَند” ۱- بند: ڈگارَے بند بندگ لوٹ ایت. ۲- بند: فلانی بے بند و کڑی ئیں مردمے. ۳- بند: شمارا سیادے بند ھم ندار ایت؟ ۴- بند: مردینی شھوت ! ۵- بند: سادا مُھر بند. ۶- بند: […]

 بلوچی گالانی بزانت ۲۷ مرداد ۱۴۰۰

 بلوچی گالانی بزانت

بَرمَک:سکویی کہ در گوشہ ای از اتاق درست کنند تا روی آن رخت خواب یا وسایل دیگر گذارند بُرناک: ویژگی چیزی کہ ریز ریز و خُرد خُرد باشد ۔ ویژگی چیزی کہ بہ راحتی خرد و ریز می شود۔یا از ھم می پاشد بُرّناک: تیز و بُرّندہ- چیزی کہ بسیار برندہ باشد بْرِنج= کَنگ: برنج […]

بلوچی گالانی بزانت ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

بلوچی گالانی بزانت

بدکِزمت=بد کِسمَت: بد قسمت ۔ بد شانس۔ بد اقبال۔ بدگاٹ= بد رنگ، نُکس= بد ریخت بدگاڑ: دارای بوی بسیار بد۔ بو گندو بَد گُٹّ: بد آواز بدل= مَٹّ: آنچہ یا آن کہ بہ جای چیزی یا کسی قرار گیرد ۔ عوض ۲- چیزی کہ آن را قرض گیرند و دوبارہ آن را یا مشابہ و […]