بنای کعبه Archives - سنت آنلاین
تاریخچهٴ بنای كعبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

تاریخچهٴ بنای كعبه

نخستین ساخت بیت الله توسط حضرت آدم علیه السلام بود حضرت آدم علیه السلام برای نخستین بار کعبة الله را بنا کرد؛ چنان‌که از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما مروی است که نخستین بانی کعبة الله حضرت آدم علیه السلام است که به او دستور رسید به محاذاة عرش الٰهی در زمین، بیت […]