صحابہ Archives - سنت آنلاین
اصحابَے دوستی ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

اصحابَے دوستی

‏اصحابَے دوستی منی ایمانَے قوت اِن نیکانی مهر، سینهَے اسباب و دولت اِن هر یکّیا بچارَے تو استارَے دَروَرن ظلماتَے سیه شپان چو سهیلا هدایت اِن دینِ خدا که رستگ به ایران و هند و شام آ واجهانی برکت و تبلیغ و محنت اِن پیغمبرا گوں همدل و همراه و همزبان کارَے مدام نمازاِن و […]