بشنو آن گفتار ختم مرسلان /٭/ اطلب العلم و لو بالصین آن قصه از مردان علم دين خوش است /٭/ درس و حكمت از چنین آيين خوش است مولوی یوسف همان مرد خدا /٭/ پیر ربانی گُشتِ با صفا تا كلام حق به روحش شد قرين /٭/ شد مجاهد پرور این سرزمین با حدیث رحمت […]

بشنو آن گفتار ختم مرسلان /٭/ اطلب العلم و لو بالصین آن

قصه از مردان علم دين خوش است /٭/ درس و حكمت از چنین آيين خوش است

مولوی یوسف همان مرد خدا /٭/ پیر ربانی گُشتِ با صفا

تا كلام حق به روحش شد قرين /٭/ شد مجاهد پرور این سرزمین

با حدیث رحمت للعالمین /٭/ جسم و جان مهربانش شد عجین

از برای علم حق شد در سفر /٭/ تا که از جهدش گرفته این ثمر

آن نصیحت های چون دُرّ گران /٭/ شد چراغ روشن آن همرهان

تا ابد ياد عزيزش در دل است /٭/ پند زیبایش چراغ محفل است

او که با ترغیب خود بر علم دین /٭/ رهنمایی بوده در این سرزمین

یا الهی تا ابد روشن نما /٭/ این چراغ آن حبیبت مصطفی

عالمان مخلص و ربانی‌ات /٭/ رهروان سنت و قرآنی‌ات

در پناه خود بگیر ای ذوالمنان /٭/ یا الهی یا الهی مهربان

شاعر: عبدالرحمن حواشی
منبع: سالنامهٔ انجمن فکر و اصلاح/شمارهٔ ششم/خرداد ١٣٩٧