بلوچی لبزانی بزانت Archives - سنت آنلاین
بلوچی گالانی بزانت ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

بلوچی گالانی بزانت

اے لبزاں بہ زان ات ءُ کارمرز بہ کن ات! مِنّت وار: سپاس وار. سپاس گذار بُنگیج: شروع . بِندات: ابتدا رودراتک: مشرق روبرکت: مغرب گامگیج: اقدام مَڑا: شرافت. تعارف. ژَند: خستہ. ٹگلینگ: عوض کردن مَلگور / مَھپَر / بیک / مید: مو سَسّا: فکر رودینگ: پرورش ردوم دَیَگ: پرورش دادن بے برمش: ساکت بے […]