بلوچی گالانی بزانت Archives - سنت آنلاین
فرھنگ لغت بلوچی فارسی ۰۸ آبان ۱۴۰۰

فرھنگ لغت بلوچی فارسی

بَھر: اجازہ ورود بہ حضور پادشاھان و امیران ، بار بھرام: ستارہ بھرام کہ نام دیگر آن در فارسی و عربی مرّیخ است بھرام پیلّ: توفان بزرگ دریایی کہ ھر چند سال یکبار در فصل تابستان رخ می دھد بھر بَر: بھرہ مند ، شریک ۔ سھیم بَھرِشت: بھرہ ، سھم ۔ تقسیم بِھرَگ: دارای […]

بند ماں بلوچی زبانا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

بند ماں بلوچی زبانا

ھر ڈولیں گالے بہ بیت آ وتا بے ٹک ءُ نشانا گالردَے (جملہ ئے) توکا پدر کنت. درور: “بَند” ۱- بند: ڈگارَے بند بندگ لوٹ ایت. ۲- بند: فلانی بے بند و کڑی ئیں مردمے. ۳- بند: شمارا سیادے بند ھم ندار ایت؟ ۴- بند: مردینی شھوت ! ۵- بند: سادا مُھر بند. ۶- بند: […]

 بلوچی گالانی بزانت ۲۷ مرداد ۱۴۰۰

 بلوچی گالانی بزانت

بَرمَک:سکویی کہ در گوشہ ای از اتاق درست کنند تا روی آن رخت خواب یا وسایل دیگر گذارند بُرناک: ویژگی چیزی کہ ریز ریز و خُرد خُرد باشد ۔ ویژگی چیزی کہ بہ راحتی خرد و ریز می شود۔یا از ھم می پاشد بُرّناک: تیز و بُرّندہ- چیزی کہ بسیار برندہ باشد بْرِنج= کَنگ: برنج […]

بلوچی گالانی بزانت ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

بلوچی گالانی بزانت

اے لبزاں بہ زان ات ءُ کارمرز بہ کن ات! مِنّت وار: سپاس وار. سپاس گذار بُنگیج: شروع . بِندات: ابتدا رودراتک: مشرق روبرکت: مغرب گامگیج: اقدام مَڑا: شرافت. تعارف. ژَند: خستہ. ٹگلینگ: عوض کردن مَلگور / مَھپَر / بیک / مید: مو سَسّا: فکر رودینگ: پرورش ردوم دَیَگ: پرورش دادن بے برمش: ساکت بے […]