محمد روانبد Archives - سنت آنلاین
شعر حضرت سلیمان و ماھیگ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

شعر حضرت سلیمان و ماھیگ

زیب دنت حمد و ثنا پروردگار اکبرا خالق کَون و مکان و مالک هر دو سَرا چہ آیي وانا وارت و نوشیت مومن و گبر و جهود رزق بکشیت دابت و ماهیگ و مور و رسترا لیمُرنت و هُشک بنت وھدے بهارے کاه و پلّ راه دنت آهاني واستا رحمتاني جمبرا لاپَے شوهازا چیا هر […]

زمانگ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

زمانگ

نه کنت گوں کس زمانگ مهربانی دو روچ انت بس بهارگاهَے جوانی نه مانیت بے وفائیں زندگانی غمانی مرکز انت اے دهر فانی دلان نیلیت په عیش و شادمانی مدام ناکام کنت در کامرانی سِد اَنت دنیا توکا دوست و جانی ادا کاینت مصیبت ناگهانی اجل کیت گار بیت زند نشانی به غیر از ذات […]