گریوگ Archives - سنت آنلاین
«گریوگَے» تَہراں/ انواع گریه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

«گریوگَے» تَہراں/ انواع گریه

ماں بلوچی ادبیاتا گریوگَے تَهر باز اَنت، چُش که: ۱. گریوگ گریه کردن، اشک ریختن ؛ در هرحالتی که باشد. ۲. زَنْزَرَگ بیصدا گریست؛ به طوری که فقط اشک جاری شود. ۳. ناَلگ نالیدن ؛ گریستن با ناله و فریاد. ۴. پِیسکَگ گریه کردن با صدای پائین و باریک. ۵. زار جَنَگ زار زدن؛ گریه […]